Here you can submit nicknames

Nickname:
Verification: 6601d4

or vote for the best nickname!

(To vote for a nickname, first search the for nickname & then click the vote button beside it.)

You can also add comments on nicknames

such as meaning or a short profile.

 

Want to know more about names? Try Names Encyclopedia

CommentsGooglism comments


Vrom is an accurate tool for measuring rom for any body part
Vrom is very versatile in the way it handles information storage
Vrom is een overleggroep 'kennistechnologie' in het leven geroepen die wil kijken naar systemen op het vlak van kennistechnologie in de brede zin des
Vrom is een bijzondere opsporingsdienst die rechtstreeks ressorteert onder de secretaris
Vrom is hiermee niet te rijmen met het milieubeleid van Vrom
Vrom is left intact as indicated by cycling green lights
Vrom is valid it transfers control to the Vrom
Vrom is voornemens een bijdrageregeling te maken voor de inzameling
Vrom is al het mogelijke gedaan om de ontbrekende kilo
Vrom is now ten years into what it dubs a ?silent revolution?
Vrom is een departement dat een betrekkelijk ontspannen sfeer ademt
Vrom is een fout in de departementsleiding gemaakt
Vrom is als volgt
Vrom is één en ander in de vorm van brieven
Vrom is opgesteld en waarin onder andere staat welk ambitieniveau de komende jaren nagestreefd wordt
Vrom is het gebruik van de nieuwe prognose verplicht
Vrom is begonnen met de voorbereiding van de implementatie
Vrom is deze reeds aanwezige arsenicum tijdbom nog lang niet groot genoeg
Vrom is op het moment erg hard aan het werk om alle achterstanden weg te werken
Vrom is men na de zomervakantie aan het brainstormen geslagen
Vrom is echter overrompeld door het aantal van 140
Vrom is om in deze wijktypen een lichte verdunning te laten plaatsvinden
Vrom is op aanvraag leverbaar
Vrom is subject to changes due to these developments
Vrom is er geen sprake van een woning met bijgebouwen
Vrom is bij de gemeente binnengekomen als 'zienswijze' op het bestemmingsplan
Vrom is bevlogen bezig met de duurzame relatie tussen mens en samenleving in de context van de fysieke leefomgeving
Vrom is 19 juli 2002 binnengekomen
Vrom is simple
Vrom is predicted to interact with a motor protein
Vrom is een online handboek beschikbaar waarin alle europese milieuregels en de
Vrom is dit beleid in het mjp
Vrom is het in grote lijnen eens met het evaluatierapport over het bouwstoffenbesluit
Vrom is niet op de hoogte wie maror
Vrom is onlangs vernieuwd
Vrom is namelijk het ministerie dat onder nijpels besloot om al zijn departementen op één centrale computer aan te sluiten
Vrom is de site 'bioveiligheid in nederland'
Vrom is veelkleurig
Vrom is belast met de ordening van het milieu voor zover dit betrekking heeft op de bodem
Vrom is coördinerend minister voor het nederlandse waddenzeebeleid
Vrom is vorig jaar begonnen met het project digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen
Vrom is gericht op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van afvalstoffen
Vrom is samen met het instituut voor studie en stimulering van onderzoek van gebouwinstallaties
Vrom is bron van informatie je wilt bezwaar maken tegen het voornemen van de buren om een stuk aan hun huis te bouwen
Vrom is een verslag ontvangen van de afspraken die in het gesprek van 16/12 zijn
Vrom is meer informatie te vinden over soms
Vrom is vastberaden om alle nederlandse afvalstoffen uit te uitsluiten van export buiten nederland
Vrom is nederland niet verantwoordelijk voor de vervuiling die het afval veroorzaakt
Vrom is aangewezen als toezichthouder op naleving van de tijdelijke regeling
Vrom is eerder is deze column genoemd
Vrom is eveneens voornemens om de bedrijven aan te pakken die zich niet bij het convenant hebben aangesloten en zich ook niet hebben aangemeld voor een
Vrom is het leggen van de verantwoordelijkheid bij consumenten niet de juiste oplossing
Vrom is ontvangen
Vrom is een stappenplan opgenomen aan de hand waarvan bepaald wordt of een
Vrom is van
Vrom is
Vrom is hiermee volop bezig
Vrom is een belangrijke oorzaak voor het mislukken van een aantal recente projecten voor
Vrom is naast volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Vrom is meer informatie te vinden over de conversie van het bouwbesluit en de publicaties hierover
Vrom is al weer bijna vergeten
Vrom is opgesteld door
Vrom is not related to volvo car corporation in any other way than through our interest in the company's products from yesterday
Vrom is the best at arranging study visits at the volvo facilities in gothenburg
Vrom is van plan de bouw van 76 recreatievilla's langs de wijde aa in roelofarendsveen tegen
Vrom is daarvan één van de blikvangers
Vrom is met medewerking van hoogovens een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar stand der techniek en
Vrom is een studie uitgevoerd naar de input
Vrom is dat grond niet meer mag worden gekeurd met nen
Vrom is de rijksnota "mensen
Vrom is uitgeput en kan niet in
Vrom is meer informatie te vinden over soms en over de voorwaarden en het aanvragen van subsidie
Vrom is vervallen op 15 oktober 2002
Vrom is er tbv een internationale oefening in canada
Vrom is een branchegerichte aanpak voor bodemsanering voorgesteld
Vrom is berekend dat in de periode tot 2030 ongeveer 75
Vrom is afhankelijk voor ingang ihs

Nickname Vrom


  • Vrom (Points: 0)